av Jarle Fagerheim | 26. april, 2009  

Oljepartiet Venstre

Venstre-nestleiar Ola Elvestuen er ein mann av store ord, no sist i klimapolitikken. – Vi har en mer ambisiøs og konkret politikk på dette området enn noe annet parti. Støtteordninger skal sikre at vi kommer i gang med produksjonen av fornybar energi, skattepolitikken skal dreies fra rødt til grønt og samferdselspolitikken har klare mål for jernbanen, seier han til Dagbladet. Venstre vil kutta CO2-utslepp med 25 % frå 1990-nivået innan 2020, og Elvestuen kan forsikra veljarane om at «ingen andre partier har tilsvarende ambisjoner».

Ein ting er kva eit parti seier det vil gjera – kva det faktisk gjer er ofte ei anna sak. Lat oss sjå på Noregs viktigaste klimapolitiske sak, oljeutvinninga. Stortinget har i denne perioden hatt føre nokre utbyggingssaker. Kva har Venstre gjort?

Gjøa, Vega og Vega sør (Nordsjøen)
Venstre-representant Gunvald Ludvigsen: – Venstre sluttar seg til planane for utvikling av ressursane på Gjøa. Det er store positive effektar knytte til prosjektet i form av sysselsetjing og aktivitet innanfor industrien. Vi har merka oss at departementet meiner utbygginga kan bli gjennomført innanfor akseptable rammer for miljø, fiskeri og tryggleik.

Utbygginga vart vedteken, med røystene frå Venstre (og alle andre parti).

Skarv i Norskehavet
Venstre-representant og leiar i energi- og miljøkomiteen Gunnar Kvassheim: – Venstre kommer til å stemme for å gi Olje- og energidepartementet samtykke til å godkjenne utbygging og drift av Skarv. Det er et prosjekt som kan framskaffe betydelige mengder med olje og gass, og som kan bidra til verdiskaping og betydelige inntekter. Det må også forventes at lokalmiljøet og den aktuelle landsdelen får betydelig glede av utbyggingen gjennom arbeidsplasser og aktivitet.

Utbygginga vart samrøystes vedteken.

Tyrihans i Norskehavet
Merknad til innstillinga frå energi- og miljøkomiteen: – Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre ser positivt på utbyggingen og driften av Tyrihans, og at dette utbyggingsprosjektet vil kunne bli et viktig bidrag til den totale produksjonen av petroleum og til aktivitetsnivået på norsk sokkel.

Utbygginga vart, giss éin gong, samrøystes vedteken.

Anten «miljøpartiet» heiter Venstre, SV, KrF eller noko anna: alle stortingspartia er rørande samde om at olje- og gassutvinning i hovudsak er eit gode. Det er bra at SV og Venstre seier klårt nei til olje utanfor Lofoten og Vesterålen, men den gode miljøpolitikken rekk ikkje vidare til Norskehavet og Nordsjøen.

Lovar Venstre bot og betring i den komande perioden? Det læt jo bra i stortingsprogrammet: – Norge må gå fra å være en fossilnasjon til å bli en fornybar nasjon, fra fossilnæring til fornybar og framtidsrettet næring. Derfor skal den totale utvinningen av olje og gass ikke økes, men over tid reduseres.

Kva vil så partiet med den «mest ambisiøse og konkrete» klimapolitikken faktisk setja i verk av tiltak? Jau: – At nye konsesjoner til olje- og gassaktivitet ikke skal øke den samlede utvinningen.

Slik kan Venstre halda fram med å røysta stort sett som før i Stortinget. Den samla utvinninga av olje nådde nemleg toppen i 2000 (sjølvaste Helge Lund talar no om «Peak Oil» på norsk sokkel), og Olje- og energidepartementet reknar med at den samla petroleumsutvinninga (inkludert gass) vil nå toppen i desse dagar med vidareføring av «bygg ut mest mogleg-politikken».

Det er altså lite sannsynleg at den samla utvinninga på norsk sokkel vil auka same kva Stortinget føretek seg. Spørsmålet er ikkje om olje- og gassutvinninga skal reduserast, men kor mykje og kor fort.

I 2002 kom Olje- og energidepartementet med ein interessant prognose for olje- og gassutvinninga:

Stortingsmelding 38, 2001-2002

Kjelde: Stortingsmelding 38, 2001-2002

«Den langsiktige utviklingsbanen» er det som eg omtala som «bygg ut mest mogleg-politikken». «Forvitringsbanen», for å sitera departementet, «illustrerer en utvikling av virksomheten på norsk kontinentalsokkel hvor næringen og myndighetene sier seg tilfreds med hva som er oppnådd, høster av de investeringene som er foretatt og fører en politikk som bidrar til at olje- og gassvirksomheten relativt raskt fases ut. Langs forvitringsbanen stagnerer utviklingen av norsk kontinentalsokkel og olje- og gassnæringen i Norge i løpet av de kommende 10–20 årene.»

Stortinget har sidan 2002 lagt opp til å fylgja den «langsiktige» (departementsspråk for «fossile, ureinande, klimaøydeleggjande og korttenkte») banen, men det er fullt mogleg å byta kurs. Ei styrt avvikling av norsk petroleumsverksemd ved å stansa all vidare leiting og utbygging vil gje ei rask nedtrapping av utsleppa, og setja fart på omstillinga til ein framtidsretta økonomi. Miljømedvitne Venstre-veljarar er velkomne til å røysta på eit parti som tek dette på alvor.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

[...] om dere er lei av tilværet i det min partikollega Jarle Fagerheim kaller “oljepartiet Venstre” er dere hjertelig velkommen over i den grønne leiren. Ta med en sunn porsjon liberalisme og [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] er Sponheim fra oljepartiet Venstre i stedet mer opptatt av å diskutere fikenblader. Solheim fra oljeregjeringen Ap/SV/Sp er mest [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] – og eg er ofte på line med dei. Diverre er ikkje Venstre like konsekvente i kva dei faktisk gjer. Gong etter gong har Venstre gått inn for ny utbygging i Nordsjøen og Norskehavet. Det gjeld [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00