av Jarle Fagerheim | 16. april, 2009  

Miljøpartiet Dei Grøne om kultur, helse og utvikling

NRK står fast på planane sine, trass i utspel frå Trond Giske om at dei burde gje småpartia meir merksemd. «Det kan for eksempel være naturlig for oss å få Pensjonistpartiets syn hvis pensjonsspørsmål blir tema i valgkampen. Det samme kan være tilfelle for De grønne i samband med miljøspørsmål, men ikke noe parti vil få «carte blanche» i vår valgkampdekning» uttalar Jon Gelius i NRK i samband med politisk reklame-saka.

Det ville utan tvil vera eit stort steg i rett retning om NRK gjekk frå å ikkje omtala Miljøpartiet Dei Grøne i det heile til å omtala partiet i miljøsaker. Men like lite som Arbeidarpartiet berre har politikk for «arbeid», har MDG politikk berre for miljø.

Nokre smakebitar på tiltak MDG går inn for i arbeidsprogrammet:

Kultur: Reglar som i endå sterkare grad avgrensar eigarkonsentrasjon i mediabransjen; betre støtteordningar for kunstnarar og kunstorganisasjonar; oppretting av fleire kunstnarhus med gratis eller rimelege atelier og fellesverkstader; auka tilskot til offentleg kunst, mellom anna ved å auka den delen av byggekostnadene for offentlege nybygg som går til utsmykking; å sikra støtta til «smale» forlag og til omsetjing av utanlandsk litteratur; å gi folkebiblioteka auka ressursar til utlånsmateriell, brukarvenlege lokale og opningstider.

Helse: At all helsepolitikk blir sett i samanheng med andre sektorar i samfunnet, slik at førebygging blir teke langt alvorlegare enn i dag; å styrka samarbeidet mellom somatisk og psykiatrisk medisin, psykologi og ernæringsfag; sunn mat, inkludert vegetariske alternativ, i alle offentlige institusjoner; forbod mot brusautomatar på skular; auka forsking på helsekonsekvensar av elektromagnetisk stråling; ei grundig revurdering av helseføretaksmodellen og bruken av stykkprisfinansiering; at legemiddelfirma blir erstatningsansvarlege for skader som følgje av lovleg legemiddelbruk.

Utvikling: At norsk bistandsarbeid blir bygt på prinsippet om hjelp til sjølvhjelp; at sjølvstendiggjering av kvinner skal vera ein målsetnad i alt bistandsarbeid; at ein betydeleg del av det norske oljefondet skal brukast til utviklingsarbeid i FN-regi; lokal eller nasjonal kontroll over jord, vatn, såvarer og teknologi; økologisk landbruk som strategi for å sikra matjord, vatn, biomangfald og lokal sjølvråderett; forbod mot GMO i landbruket; nei til patentrettar på planter, dyr, genar og gensekvensar; strengare regulering av kapitalrørsler over landegrensene; avvikling av skatteparadis; at u-land får verna delar av marknadene sine med sjølvbestemde tollgrenser, særskilt innan mat og nystarta industri; at Noreg blir den første Fairtrade-staten i verda.

Miljøpartiet Dei Grøne stiller lister i alle fylke og har politikk for alle samfunnsområde. Vi gleder oss til NRK gjer ei retteleg journalistisk vurdering og tek oss med i valkampdekkinga.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00