av Jarle Fagerheim | 11. april, 2009  

Kva med oljeutvinninga, Haga?

«Det er en betydelig fare for at min generasjon politikere kan bli stående igjen som de som ikke tok miljøutfordringen alvorlig nok», skriv Åslaug Haga i Dagsavisen. «Politikere i Norge kan risikere å bli spesielt hardt dømt av to grunner: Norge er en betydelig eksportør av forurensende petroleum [mi framheving] og forvalter en rikdom som gir et handlingsrom for politiske grep som de færreste land har mulighet til. Mange av oss ønsker at Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken og samtidig en betydelig eksportør av energi. Jeg mener det er mulig å fylle begge roller også framover, men det vil kreve betydelig politisk vilje.»

Etter denne lovande innleiinga greier Haga i 9 avsnitt å unngå kjernen i saka: Korleis kan Noreg vera ein «klimanasjon» samstundes som vi er den 5. største eksportøren av olje den 3. største av gass?

Haga er ikkje åleine, korkje i Senterpartiet eller norsk politikk generelt. I det nye SP-programmet kan vi lesa fylgjande*: Ny utvinningsteknologi har ført til at en stadig større del av oljereservene kan utvinnes. Slik teknologiutvikling fører til bedre ressursutnytting i form av økt utvinning i eksisterende oljefunn- og felt, men ny teknologi og høye energipriser gjør at flere områder som ikke tidligere var lønnsomme nå kan være det. [...] Senterpartiet vil offensivt utnytte de mulighetene norske naturressurser og norsk olje og gass gir til industrireising, verdiskaping og arbeidsplasser i Norge.

Oljeutvinning er energikrevjande, og ifylgje SSB står oljeindustrien for ein fjerdedel av norske klimautslepp. Det er likevel mindre enn halve sanninga, ettersom størsteparten av utsleppa finn stad når drivstoffet vert bruka – i industri, trafikk og heimar over heile verda. Tek vi med desse utsleppa som norsk oljeeksport er årsak til, står Noreg med mindre enn 0,7 % av alle menneska i verda for 2,7 % av dei samla klimagassutsleppa.

Miljøpartiet Dei Grøne går inn for eit 20 års moratorium mot leiting etter nye olje- og gasskjelder på norsk territorium, gradvis nedtrapping av eksisterande petroleumsverksemd på norsk sokkel og at statlege selskap vert pålagde å fylgja opp dette også utanlands. Åslaug Haga er velkomen til å ta steget heilt ut og melda seg inn i eit parti som tek klimautfordringane på alvor, ikkje berre i ord som Senterpartiet i det nye partiprogrammet sitt, men i konkrete tiltak.

*: Teksten er henta frå framlegget frå programkomiteen, sidan det endeleg vedtekne programmet enno ikkje er å finna på senterpartiet.no. Så langt eg kan sjå var det ingen endringsframlegg til den siterte teksten.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Elegant kombinasjon av kritisk journalistikk og valkampverksemd, Jarle!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00